Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych

Wielospecjalistyczne Centrum Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED Marian Wiadrowski? ul. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik, REGON: 430878014, NIP: 7121669504.

Kontakt z Administratorem dotyczący wszystkich spraw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • listownie na adres siedziby administratora danych: ul. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik

lub na adres Filii NZOZ MARMED: ul. Obłońska 9, 22-100 Chełm.

 1. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Waszych danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listownie na adres: ul. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik

lub na adres Filii NZOZ MARMED: ul. Obłońska 9, 22-100 Chełm z dopiskiem Inspektor ochrony danych.

 1. CEL, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ INFORMACJA O TYM JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

Przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO.

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy - Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz                     Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej,

 

Inne dane, w tym dane do kontaktu ? przetwarzamy na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a)

 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie ? art. 6 ust. 1 lit. a)

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody może ona zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy lub do momentu wycofania zgody. Zgoda może zostać odwołana
w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY LUB POWIERZAMY PAŃSTWA DANE

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO).
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO).
 3. Prawo do usunięcia swoich danych (?prawo do bycia zapomnianym?) ? 17 RODO.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
 2. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia Pani/Pana praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

 1. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY (W TYM PROFILOWANIE)

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Wielospecjalistyczne
Centrum Opieki Ambulatoryjnej
 NZOZ ?MARMED?
 
Tel./Fax (0-81) 468-92-51
ul. Jarzębinowa 4
21-040  Świdnik
 
FILIA:
CHEŁM, ul. Obłońska 9
LUBLIN, Zemborzycka 53a

NZOZ MARMED

Rejestracja czynna od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8:00 do 19:00

 
CHEŁM

ul. Obłońska 9, 22-100 Chełm

tel.  82 563 90 74

tel. 790 630 057

marmedch@gmail.com

ŚWIDNIK

Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik

tel. 81 468 92 51

tel. 81 751 44 66

rejestracjaswidnik@gmail.com

LUBLIN

ul. Zemborzycka 53a, 20-445 Lublin

tel. 731 310 999

tel. 516 926 555

lublinmarmed@gmail.com