Przetargi

Wielospecjalistyczne Centrum Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację projektu

?Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów ? mammografy? w ramach programu wieloletniego pn: ?Narodowa Strategia Onkologiczna?

Znak sprawy: NZ ZOZ/MZ/D-1/2021

WNIOSEK

Zgodnie z rozdziałem VIII. ?Komunikacja? punkt 2 ogłoszenia, prosimy o udzielenie wyjaśnień na poniższe pytania:

Pytanie 1 dotyczy rozdziału VII Stacja akwizycyjna technika, punkt 3: System operacyjny mammografu -płyty CD, sterowniki aparatu wraz z dokumentacją techniczną.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia sterowników aparatu? Pragniemy zauważyć, że aparat nie jest urządzeniem peryferyjnym. Ewentualnie czy Zamawiający Zgodzi się na dostarczenie płyty z systemem operacyjnym Windows?

 Ad. 1. Zamawiający wymaga oryginalnych sterowników Aparatu(Oprogramowania)  na CD

-sterowniki (oprogramowanie mammografu)jest niezbędne w przypadku poważnej awarii mammografu oraz komputera stacji technika
-sterowniki na płytach oprogramowania detektora są niezbędne w przypadku awarii oprogramowania
-system operacyjny Windows komputera sterującego stacja technika znajduje się na partycji dysku więc nie jest wymagana płyta CD

Pytanie 2 dotyczy rozdziału VII Stacja akwizycyjna technika, punkt 4. Pamięć operacyjna dedykowanego komputera RAM min. 32GB.

Czy Zamawiający dopuści dedykowany przez producenta komputer z pamięcią RAM min. 8 GB?

Pamięć operacyjna stacji technika powinna posiadać minimum 16GRAM

Pytanie 3 dotyczy rozdziału VII Stacja akwizycyjna technika, punkt. 5. Pojemność dysku twardego min. 2 TB.

Czy Zamawiający dopuści dedykowany przez producenta komputer z dyskiem twardym o pojemności min. 1 TB?

 Pojemność dysku twardego 2TB jest niezbędna do archiwizacji obrazów badań oraz testów codziennych. Zamawiający wymaga 2TB dysku podzielonego na partycje.

Pytanie 4 dotyczy rozdziału VII Stacja akwizycyjna technika, punkt 7. Wielofunkcyjna stacja technika do wprowadzania danych pacjenta obróbki obrazu na dodatkowym monitorze medycznym powyżej 3Mpx.

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu, gdyż częściowo jest on powtórzony w p. 8 tego rozdziału?

Zamawiający zgadza się na monitor o przekątnej 21" do obróbki badania do 2 MP.

Pytanie 5 dotyczy rozdziału VII Stacja akwizycyjna technika, punkt.Ad. 8. 2 Monitory o przekątnej min. 21?
i rozdzielczości 3 Mpix minimum. 1 monitor i 1 monitor medyczny do oceny radiogramów podczas badania.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z dwoma monitorami 21?, jednym monitorem 2 MP do wyświetlania danych pacjenta i drugim monitorem 3MP do wyświetlania obrazów z badań? Nie ma potrzeby stosować rozdzielczości 3MP do monitora, który będzie pokazywał dane pacjenta.

 Zamawiający wymaga monitora medycznego 21" i rozdzielczości powyżej 3MPIX do oceny radiogramów oraz obrazów testowych. Zamawiający sugeruje aby monitor poglądowy medyczny był jednak co najmniej 5 MGPIX i przekątnej 21"

Pytanie 6 dotyczy rozdziału XII Inne wymagania, punktu 5 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim oraz instrukcje oryginalną w języku producenta (dostarczyć z chwilą oddania do eksploatacji)

Czy Zamawiający Zgodzi się zrezygnować z oryginalnej instrukcji w języku japońskim? Instrukcja w języku polskim będzie dostarczona wraz z aparatem.

 Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna zestawu mammograficznego powinna być dostarczona w języku polskim w 3 egzemplarzach,  po podpisaniu umowy dostawy. Ze względu na wydanie jednej kopii do Sanepidu. Instrukcja obsługi mammografu powinna być w 3 egzemplarzach oraz na płycie CD lub w pliku PDF.


 

Znak sprawy NZ ZOZ/MZ/D-1/2021  - ?Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów ? mammografy?

  1. W związku z podwójnym fakturowaniem i określoną realizacją przedmiotu umowy zgodnie z § 1 wnoszę o doprecyzowanie § 6 ust. 5 poprzez wprowadzenie zapisu:

Podstawą do dokonania przez Zamawiającego/Realizatora zapłaty wynagrodzenia, będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w

  1. § 1 ust. 3 ppkt. a) ? rozliczenie pierwszej faktury
  2. § 1 ust. 3 ppkt. b, c,d ? rozliczenie drugiej faktury

 potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru.

Powyższa zmiana ma istotne znaczenie z puntu wzajemnego rozliczenia tak dla Zamawiającego/Realizatora, jak i z punktu widzenia wykonawcy, bowiem jest jeszcze podmiot trzeci w rozliczeniu tj. Ministerstwo Zdrowia.

 

Podstawą do dokonania przez Zamawiającego/Realizatora zapłaty wynagrodzenia, będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w a. § 1 ust. 3 ppkt. a) ? rozliczenie pierwszej faktury.
Realizator rozliczy fakturę prawidłowo wystawioną oryginalną FV ( fv powinna zawierać, adnotację o białej liście rachunków bankowych oraz metodzie płatności -podział ) za dostawę mammografów w 24 godzin po otrzymaniu środków od Ministra Zdrowia z tytułu zawartej Umowy;


Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ?Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów ? mammografy?
Znak sprawy: NZ ZOZ/MZ/D-1/2021

WNIOSEK


Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zmianami), zwracamy się niniejszym o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:


Pytanie nr 1 dotyczy umowy Wnosimy o usunięcie z postanowień wymogu potwierdzenia wykonania umowy bezusterkowym protokołem odbioru. Zgodnie z przepisami kc i ugruntowanym orzecznictwem sądowym, zamawiający nie może warunkować odbioru od braku usterek. Jedyną możliwością odmowy odbioru przedmiotu umowy jest występowanie wad istotnych, czyli takich, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W pozostałych przypadkach prawo cywilne przewiduje stosowne możliwości postępowania stron
Odpowiedź nr 1.
Nie wyrażamy zgody na usunięcie z umowy zapisu o bezusterkowym protokołem odbioru. Mammograf po instalacji w mammobusie powinien przejść pozytywne testy akceptacyjne i specjalistyczne. Aparat mammograficzny oraz system nie może mieć usterek powinien być gotowy do pracy

Pytanie nr 2 dotyczy umowy
Prosimy o wprowadzenie zapisów w umowie dotyczących ujednolicenia nazewnictwa dotyczącego protokołu odbioru z bezusterkowego na protokół odbioru końcowego (par. 1 ust 4, par. 6 ust 1, ust 5, par 7 ust. 1, ust. 10). W toku realizacji umowy nie ma przeciwskazania do podpisywania protokołów częściowych, czy zdawczo-dbiorczych na których Wykonawca i Zamawiający spiszą wykonane czynności dotyczące etapu umowy, ale zapłata, wykonanie umowy, termin od którego należy liczyć okres gwarancji i rękojmi powinien być liczony od podpisania protokołu odbioru końcowego, podpisanego po zebraniu wszystkich poprzednich, naprawieniu usterek itd.
Odpowiedź nr 2.
W protokole wykonawca zabezpieczy wykonanie przez wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami; testy akceptacyjne i specjalistyczne oraz pomiary skuteczności zabezpieczeń nadmiarowo prądowych, badanie rezystancji izolacji oraz bezpieczeństwa dla świadczeniobiorcy w postaci skuteczność działania wyłączników awaryjnych w zestawie w systemie zasilania

Pytanie nr 3 dotyczy umowy
Prosimy o wyjaśnienie jaka jest łączna maksymalna wysokość kar umownych jakie mogą dochodzić strony zgodnie z art.. 436 pkt 3 ustawy Pzp ?
Odpowiedź nr 3:
Wysokość kar umownych według przepisów jest standardowa: i wynosi 10 % wartości całego zamówienia

Pytanie nr 4 dotyczy OPZ
Prosimy o wyjaśnienie czy dobrze rozumiemy zapisy SWZ i deklaracja zgodności wyszczególniona w pozycji 8 rozdział Inne wymagania w OPZ ma być dostarczona wraz przekazaniem urządzenia do eksploatacji?
Odpowiedź nr 4:
Deklaracja zgodności CE powinna być dostarczona wraz z aparatem przez dostawcę od producenta wraz z warunkami gwarancji.

Pytanie nr 5 dot. SWZ
Prosimy o wskazanie identyfikatora skrzynki ePUAP Zamawiającego. W dokumentacji nie znaleźliśmy tej danej, a jest ona niezbędna do prawidłowego wypełniania formularza do komunikacji a tym samym prawidłowego złożenia oferty.
Odpowiedź nr 5:
https://epuap.gov.pl/wps/portal (M5329596665 - adres nr skrzynki pocztowej)

Pytanie nr 6 dot. umowy
Prosimy o modyfikację § 14 ust 2. Postępowanie prowadzone jest w reżimie ustawy Pzp i wszelkie nieuregulowane kwestie nadal rozstrzyga również ta ustawa a nie tylko kodeks cywilny.
?2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych a w sprawach nieuregulowanych tą ustawą, przepisy Kodeksu cywilnego.?
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający nie jest podmiotem publicznym więc postępowanie w tym trybie nie przewiduje UZP jako nie mające zastosowania.

Pytanie nr 7
Prosimy o informację w obecnej sytuacji epidemiologicznej Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z Wykonawcą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego ? Lub też złożenie podpisu chociaż przez jedną ze stron podpisem kwalifikowanym.
Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej potrzeby Zamawiającego.
Odpowiedź nr 7:
Nie wyrażamy zgody na odstępstwo podpisania umowy zdalnie i elektronicznie
Podpisanie umowy dostawy Powinno nastąpić osobiście przez upoważnione osoby składającej ofertę


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ?Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów ? mammografy?
Znak sprawy: NZ ZOZ/MZ/D-1/2021

WNIOSEK

Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zmianami), zwracamy się niniejszym o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie nr 1 Dotyczy SWZ, rozdział VI Termin wykonania zamówienia. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji pierwszej części zamówienia, dostawy mammografów do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 05.09.2021r. Zgodnie ze wzorem umowy dostępnej na stronie konkursu Ministerstwa Zdrowia na Zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy? Zamawiający zobowiązany jest złożyć rozliczenie dostawy mammografów do 10 września. Wymaganie dostawy w ciągu 10 dni od podpisania umowy może okazać się niemożliwe
do zrealizowania.
Odpowiedź Ad 1:
zamawiający przychyla się do prośby i wydłuża termin dostawy mammografów do 5 tygodni od zawarcia Umowy, ale nie później niż do 05.09.2021 r.

Pytanie nr 2
Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, formularza ofertowego, Załącznika nr 5 Umowa ? projekt do SIWZ, § 3 MIEJSCE i TERMIN REALIZACJI UMOWY oraz rozdziału VI SWZ. Prosimy o dostosowanie zapisów Załącznika nr 2 do SIWZ, formularza ofertowego oraz Załącznika nr 5 do SIWZ, Umowa - projekt § 3 MIEJSCE i TERMIN REALIZACJI UMOWY do zapisów rozdziału VI SWZ, z uwzględnieniem naszego pytania poprzedniego. Proponujemy zapis:
?Wykonawca wykona pierwszą część przedmiotu umowy, dostawę mammografów na własny koszt i ryzyko w terminie do 5 tygodni (pięciu tygodni) od dnia zawarcia umowy, jednak nie później, niż do 5 września 2021.
Wykonawca wykona pozostałą część przedmiotu umowy do 30. października 2021.?
Odpowiedź Ad 2:
Zamawiający przychyla się do i uwzględnia, iż wykonawca wykona I część Przedmiotu umowy ? dostawę mammografu na własny koszt i ryzyko w terminie 5 tygodni jednak nie później niż do 05.09.2021 r.
Natomiast pozostała część przedmiotu umowy do 30. października 2021 wg zapisu

Pytanie nr 3
Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ? formularz parametrów wymaganych, rodział VIII BADANIA DWUENERGETYCZNE. Z uwagi na fakt, iż Zamawiajacy Planuje instalację w mobilnych naczepach i przeznaczenie mammografów do badań przesiewowych, prosimy o rezygnację i wykreślenie tego rozdziału. Badania dwuenergetyczne są wykonywane tylko w ośrodkach prowadzących diagnostykę pogłębioną, najczęściej, jako przygotowanie do zabiegów chirugicznych. Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź Ad 3:
Zamawiający planuje w przyszłości wykonywać badania i przewiduje możliwość rozbudowy do badań dwuenergetycznych nie koniecznie w jednostkach mobilnych

Pytanie nr 5
Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ? formularz parametrów wymaganych, rodział IX BIOPSJA - opcja rozbudowy Z uwagi na fakt, iż Zamawiajacy Planuje instalację w mobilnych naczepach i przeznaczenie mammografów do badań przesiewowych, prosimy o rezygnację i wykreślenie wymogów tego rozdziału. Biopsja jest wykonywana tylko w ośrodkach prowadzących diagnostykę pogłębioną, najczęściej, jako przygotowanie do zabiegów chirugicznych. Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź Ad 5:
Zamawiający planuje w przyszłości wykonywać badania i przewiduje możliwość rozbudowy do badań z zastosowaniem przystawki biopsyjnej nie koniecznie w jednostkach mobilnych

Pytanie nr 6
Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ? formularz parametrów wymaganych, rodział VII STACJA AKWIZYCYJNA TECHNIKA, punkt 2,punkt 4 i punkt 5.
Czy Zamawiający dopuści komputer konsoli technika z procesorem i5 oraz pamięcią RAM 16GB i dyskiem 1 TB. Jest to komputer specjalnie dedykowany i dostarczany przez poducenta sprzętu.
Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź Ad 6:
Zamawiający zgadza się na zaproponowane parametry STACJI AKWIZYCYJNEJ TECHNIKA

Pytanie nr 7
Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ? formularz parametrów wymaganych, rodział VII STACJA AKWIZYCYJNA TECHNIKA oraz rozdział XII. Inne wymagania. W obu tych rodziałach występuje wymóg: ?Zestaw fantomów z oprogramowaniem do kontroli jakości do mammografii cyfrowej zgodnie z rozporządzeniem MZ z 12.11.2005. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, że wymaga jednego takiego zestawu i wymóg ten powinien się znajdować w rozdziale XII. Inne wymagania.
Odpowiedź Ad 7:
Zamawiający wykreśla punkt15 w rozdziale VII.
Zamawiający wymaga tylko jeden zestaw fantomów, dedykowany dla każdego z mammografów

 

Temat postępowania:
?Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów ? mammografy?
Identyfikator postępowania:
?2021/S 123-325508?
Nr referencyjny
?NZ ZOZ/MZ/D-1/2021?


Zgodnie z ustawą PZP prosimy o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące OPZ postępowania.

PYTANIE 1 (dotyczy §VII punkt 15)
Czy opisane oprogramowanie ma być objęte licencją bezterminową i wspomagać wykonywanie testów podstawowych dla wszystkich dostarczanych urządzeń (mammograf, monitory), zgodnie z aktualnym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r.?
Jeżeli tak, to czy wraz z programem należy zaoferować instalację, uruchomienie i szkolenie z obsługi programu?
ODPOWIEDŹ ( dotyczy §VII punkt 15)
Zamawiający wykreśla pkt 15 z §VII

PYTANIE 2
Czy wraz z mammografem powinien zostać zaoferowany program do kontroli dawek używanych w celach diagnostycznych (zgodnie ze znowelizowaną Ustawą Prawo Atomowe), pozwalający na optymalizację i automatyczne porównanie dawek z ustawowymi poziomami referencyjnymi oraz generowanie raportów zgodnych z wymogami KCOR, objęty bezterminową licencją i aktualizacją do obowiązujących wymagań co najmniej w okresie gwarancji?
Jeżeli tak, to czy wraz z programem należy zaoferować instalację, uruchomienie i szkolenie z obsługi programu?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wymaga jako dodatkowego systemu kontroli dawek po za automatyczną kontrolą systemu.

Pytanie;
Poniżej przesyłam wniosek o zmianę umowy w postępowaniu:
Znak sprawy NZ ZOZ/MZ/D-1/2021 - ?Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów ? mammografy?
1. W związku z podwójnym fakturowaniem i określoną realizacją przedmiotu umowy zgodnie z § 1 wnoszę o doprecyzowanie § 6 ust. 5 poprzez wprowadzenie zapisu:
Podstawą do dokonania przez Zamawiającego/Realizatora zapłaty wynagrodzenia, będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w
a. § 1 ust. 3 ppkt. a) ? rozliczenie pierwszej faktury
b. § 1 ust. 3 ppkt. b, c,d ? rozliczenie drugiej faktury
- potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru.
Powyższa zmiana ma istotne znaczenie z puntu wzajemnego rozliczenia tak dla Zamawiającego/Realizatora, jak i z punktu widzenia wykonawcy, bowiem jest jeszcze podmiot trzeci w rozliczeniu tj. Ministerstwo Zdrowia.
Odpowiedź 1.1
Podstawą do dokonania przez Zamawiającego/Realizatora zapłaty wynagrodzenia, będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w
a. § 1 ust. 3 ppkt. a) ? rozliczenie pierwszej faktury
Realizator rozliczy fakturę prawidłowo wystawioną oryginalną FV ( fv powinna zawierać, adnotację o białej liście rachunków bankowych oraz metodzie płatności -podział ) za dostawę mammografów w 24 godzin po otrzymaniu środków od Ministra Zdrowia z tytułu zawartej Umowy;

U M O W A nr 1/15/10/2021/3905/371
na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej
w zakresie zadania pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów ? mammografy
pomiędzy:
Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
zwanym dalej ?Ministrem?, reprezentowanym przez: Agnieszkę Beniuk-Patoła - Zastępcę
Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji, na podstawie pełnomocnictwa nr
PR.012.66.2021.PR z dnia 10 marca 2021 r., które stanowi załącznik nr 7 do umowy,1
a
Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej
Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MARMED Marian Wiadrowski
ul. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik
b. § 1 ust. 3 ppkt. b, c,d ? rozliczenie drugiej faktury z czynności które płaci zamawiający. Czynności te nie są objęte Umową z Ministrem Zdrowia
- potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru

Wielospecjalistyczne
Centrum Opieki Ambulatoryjnej
 NZOZ ?MARMED?
 
Tel./Fax (0-81) 468-92-51
ul. Jarzębinowa 4
21-040  Świdnik
 
FILIA:
CHEŁM, ul. Obłońska 9
LUBLIN, Zemborzycka 53a

NZOZ MARMED

Rejestracja czynna od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8:00 do 19:00

 
CHEŁM

ul. Obłońska 9, 22-100 Chełm

tel.  82 563 90 74

tel. 790 630 057

marmedch@gmail.com

ŚWIDNIK

Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik

tel. 81 468 92 51

tel. 81 751 44 66

rejestracjaswidnik@gmail.com

LUBLIN

ul. Zemborzycka 53a, 20-445 Lublin

tel. 731 310 999

tel. 516 926 555

lublinmarmed@gmail.com